OVER HET KULTURHUS

Kulturhus Haaften

In Haaften is zo’n 20 jaar gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel gebouw. Hierin is plek voor onder meer de twee scholen uit het dorp, BSO, peuterspeelzaal, bibliotheek, dorpshuis en sportlocatie. Dit multifunctionele centrum is in de loop der jaren verworden tot een Kulturhus. Dit concept gaat er van uit dat meerdere partners de verantwoording nemen om van het Kulturhus een succes te maken. Samen het pand beheren en samen programmeren geeft een meerwaarde. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Een geheel

Het Kulturhus Haaften bestaat uit twee gebouwen die verbonden worden door een overdekte passage in de vorm van een kas. Zo past het gebouw uitstekend in de landelijke kasrijke omgeving. In het ene gebouw bevinden zich de scholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. In het andere gebouw de sportzaal, bibliotheek, dorpshuis en onmoetingsruimten. Het Kulturhus is zodanig ingericht dat interactie tussen de gebouwen wordt gestimuleerd.

Het Kulturhus Haaften moet een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Haaften. De ambitie is om de spil in het web van leefbaar Haaften te worden.

VISIE 

Het Kulturhus wil de centrale ontmoetingsplaats binnen Haaften zijn om de leefbaarheid binnen het dorp mede invulling te geven. Door schaalvergroting verdwijnen steeds meer publieke functies uit kleinere dorpen. In het Kulturhus komen alle sociale, maatschappelijke functies samen onder één dak. Het is dus echt een multifunctioneel centrum. Onderwijs, zorg, welzijn, sport, recreatie en cultuur komen samen. Het Kulturhus werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot een gezonde, leefbare en stabiele omgeving, waarbij samenwerking centraal staat.

MISSIE 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het Kulturhus zich op een breed publiek richt: jong, minder jong en oud. Het Kulturhus wil mensen verbinden uit alle sociale klassen, met uiteenlopende interesses, met verschillende doelen, met verschillende vragen en zorgbehoeften.

De dorpsgemeenschap streeft het volgende na:

 • De bewoners staan centraal: ontmoeten op diverse terreinen zodat sociale samenhang bevorderd wordt;
 • Stimuleren en activeren van inwoners o.a. door het versterken van de vrijwillige inzet.
 • Samenhang in activiteiten, programmering en PR;
 • Openheid naar het dorp met mogelijkheden voor spontane inloop;
 • Onderlinge betrokkenheid van organisaties in het Kulturhus om er zodoende gezamenlijk een succes van te maken.

Er zijn 5 kernwaarden opgesteld die de missie moeten leiden. Door de organisatie en de exploitatie binnen deze kernwaarden uit te voeren, zal het maatschappelijke doel kunnen worden bereikt. De kernwaarden worden uitgangspunt voor beleid:

 

 1. Verbinden van mensen 

Kulturhus Haaften wil mensen verbinden uit alle sociale klassen van verschillende leeftijden, met verschillende vragen en behoeften. Dit verbinden genereert ideeën en (burger) initiatief en kan vervolgens verrassend snel een verandering te weeg brengen.

 

 1. Laagdrempelig en voor iedereen 

Het Kulturhus is er voor iedere inwoner van Haaften, maar richt zich ook op de directe omgeving. Het Kulturhus moet makkelijk toegankelijk zijn, fysiek maar ook met het inhoudelijke programma. Dit moet dan ook uiteenlopende thema’s bevatten en het moet de verschillende interesses en behoeften van burgers (jong en oud) kunnen bedienen.

 

 1. Sociaal gezicht naar buiten vormen en volgen van de behoefte van de burgers 

De bewoners en verenigingen geven richting aan het programma-aanbod door wensen te uiten, en niet alleen de interne organisatie. We willen de organisatie zo maken, dat deze dynamisch en aanpassingsbereid ingesteld is zodat, waar nodig, snel kan worden ingespeeld op wensen van bewoners. Dit betekent voor het Kulturhus: een klantgerichte benadering die vanuit het bestuur moet worden overgebracht naar de vaste en vrijwillige medewerkers.

Daarnaast is het van belang dat de balans tussen de sociale en commerciële output goed bewaakt blijft.

 

 1. Kwaliteit & professionaliteit 

Het streven is een breed en aantrekkelijk productaanbod. Voorbeelden zijn: cursusmogelijkheden, bibliotheekdiensten, muziekonderwijs, jeugdsoos, sportfaciliteiten. Daarnaast is het doel om het (culturele) verenigingsleven te ondersteunen met faciliteiten zodat zij ook van de schaalgrootte en diversiteit kunnen profiteren.

Dat betekent besturen met gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, streven naar een bedrijfsmatige aanpak en efficiëntie op de werkvloer. De professionalisering heeft betrekking op alle facetten van de bedrijfsvoering van het Kulturhus.

 

 1. Continuïteit 

Continuïteit in het aanbod: vandaag zangles betekent dat je volgend jaar ook nog zangles moet kunnen volgen. Ruimte voor verenigingen bieden nu, maar ook nog over jaren. Welzijnszorg die je nu biedt aan bepaalde groepen kan niet zomaar abrupt eindigen met als  gevolg dat burgers in de kou komen te staan.

Continuïteit in de organisatie betekent een bestuursvorm waarin de werkwijze duidelijk en transparant wordt omschreven en vastgelegd.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kulturhus Haaften (SBEKH)

Eén van de kernwaarden van de missie is de laagdrempeligheid voor iedereen, daar wil het bestuur graag een steentje aan bijdragen en zich hierbij voorstellen;

 

Baukje van Warners – Voorzitter a.i.
Chris van Velzen – vice voorzitter ai.
Nella de Vos – Secretaris a.i.
Tom de Ridder – Penningmeester a.i.
Arie Kiep – bestuurslid a.i.

  

Vanzelfsprekend kunt u ons e-mailen voor vragen, opmerkingen of met ideeën, graag zelfs!

Ondersteuners Kulturhus Haaften

Het Kulturhus kan niet bestaan zonder organisaties en bedrijven die het ondersteunen. Verschillende partijen zetten zich belangeloos in om van het Kulturhus een succes te maken.
Draagt u het Kulturhus ook een warm hart toe en wilt u ondersteunen in financiële of materiële zin? Neem dan contact op met info@kulturhushaaften.nl
Huidige ondersteuners van het Kulturhus zijn:

 

Vrijwilligers

Het Kulturhus draait voor een groot deel op vrijwilligers. Mensen met een hart voor Haaften. Samen beheren, samen programmeren, dat moet van het Kulturhus Haaften immers een succes maken. Wij zijn op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor achtiviteiten zoals:
 • Gastvrouwen/heren voor foyer Kulturhus en de Bibliotheek. Dagelijks een aantal uren aanwezig in het Kulturhus, ontvangen van mensen, kopje koffie of thee schenken, mensen de weg wijzen, algemene werkzaamheden in de bibliotheek opruimen boeken, mensen wegwijs maken.
 • Barwerkzaamheden bij evenementen (bijv. Sinterklaasintocht of sporttoernooi)
 • Keukenwerkzaamheden (bijv. hapjes maken of koffie schenken)

Wij hebben al een hele leuke ploeg maar er is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@kulturhushaaften.nl

 

.